ژنتيکي شده ي پيچيا پاستوريس100(مخمر) قرار داده اند تا الکل بدست بياورند(هرناندز و همکاران، 2008).ژن کدگذاري فروکتوزيل ترانسفراز از آسپرژيلوس سيدويي101LAM2544، با موفقيت در اشرشيا.کولي(نوعي مخمر)، قرار داده شد(هيئر و وندنبورگ 2001)102. بازيابي يک مرحله مهم در توليد پليمر مي باشد. اخيرا گزارش شده است که افزودن 2متيل، 2 پروپانول، به يک غلظت نهايي از 50% در يک ظرف تخمير، فعاليت لوان سوکراز را افزايش داد(کاستيلو و لوپز -مونگوا،2004)103.
فروکتان هاي گياهي در مقابل فشار سرما و آب از طريق ثابت کردن ساختارِ غشاهاي سلول تحت اين شرايط، حفاظ ايجاد مي کنند(هرناندز و همکاران،2008). نقش محافظتي فروکتان ها با استفاده از ليپوزوم به عنوان مدل، مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است.FOSها با DP 2-7 بعد از ليپوليز، ليپوزوم ها را تثبيت مي کنند. تاثير حفاظتي با DP افزايش يافت( هينچا و همکاران،2002)104.
فروکتان هاي ميکروبي، نظر گروه هاي تحقيقاتي را نيز از جنبه ي ويژگي هاي ناتراسيوتيکال به خود جلب کرده اند: (1) شيرين کننده هاي بدون کالري طبيعي (2) فيبرهاي قابل حل خوراکي (3) پروموتر هاي پروبيوتيک رشد دوشکافه ي باکتريايي که به تنظيم pH انجام شده توسط ذخيره اسيد چرب با زنجيره کوتاه، مرتبط است (4) تعديل کنندگان امنيتي (5) تشديد کننده هاي جذب معدني (6)ضد سرطان زايي و فوايد آنها براي پيش زيست ها در تغذيه حيوانات دامي و خانگي(هرناندز و همکاران،2008).
ژن هاي کدگذاري لوان سوکراز، به عنوان ابزاري براي بيولوژي مولکول مفيد هستند(هرناندز و همکاران،2008). ژن کدگذاري لوان سوکراز باسيلوس سابتيليس که در مايکوباکتريوم اسمگماتيس105 قرار گرفت، باکتري هايي را که به 10% رشد سوکرز رسيدند را مي کشد(هرناندز و همکاران،2008). لوان در فضاي مياني موجود بين غشاي پلاسما و لايه ي اسيد ميکوليک انباشته مي شود که يک فضاي پلاسمايي کاذب ايجاد مي کند که براي سلول سمي است(هرناندز و همکاران،2008). علاوه براين، ژن sacB باسيلوس.سابتيليس، ممکن است به عنوان نشانگر ضد انتخابي در ميکروکوکوس. اسمگماتيس، مورد استفاده قرار بگيرد(پليسيس و همکاران،1996)106.
فصل دوم
مروري بر تحقيقات انجام شده در ايران و خارج از ايران
2-1 مروري بر تحقيقات انجام شده در ايران
خنافري و همکاران (1389) در تحقيقي به منظور توليد لوان از باکتري باسيلوس پلي ميکسا از محيط کشت نوترينت آگار در دماي 30 درجه سانتيگراد و 24 ساعت انکوبه کردند.نوع بيوپليمر با استفاده از روش هاي تعيين بيشينه جذب نوري،تعيين نقطه ذوب،ويسکوزيته،ميزان رطوبت پذيري و طيف سنجي مادون قرمز(IR) تاييد شد.نتايج حاصل از اين تحقيق نشان دادميزان لوان استخراج شده از باسيلوس پلي ميکسا در شرايط بهينه =6 pH ، دما 30-35 درجه سانتيگراد و سرعت همزني 150-200 rpm نشان داد که ميزان لوان %1/26 افزايش داشته است.
2-2 مروري بر تحقيقات انجام شده در خارج از ايران
اينساناونگ و همکاران(2011)107 درتحقيقي به منظور بررسي و استخراج آنزيم فروکتوزيل ترانسفراز از ژئواسترئو ترموفيلوس از خاک نمونه گيري نموده و در محيط حاوي 5 ميلي گرم بر ليتر پپتون و 3 گرم بر ليتر عصاره گوشت و سوبستراي مناسب (سوکرز) کشت انجام شده است . در اين تحقيق از کروماتوگرافي آنيونيک و کروماتوگرافي لايه نازک براي سنجش آنزيم استفاده شد ه است .نتايج حاصل نشان مي دهد لوان سوکراز خالص بيشترين فعاليت خود را در دماي4-67 درجه سانتيگراد و = 4-8 pH دارا بوده است.
فاوکيا و همکاران (2009)108 به منظوربررسي توليد آنزيم فروکتوزيل ترانسفراز از باکتري باسيلوس سرئوس از نيشکر نمونه گيري نموده و در محيط کشت NA کشت صورت گرفت.در اين تحقيق براي سنجش آنزيم از متد yanas استفاده شده،ميزان گلوکز آزاد شده توسط کيت گلوکز اکسيداز اندازه گيري مي شود و فلاکس تخمير استفاده شد و پس از 72 ساعت در دماي 30 درجه از سوپر ناتانت محيط کشت به منظور توليد آنزيم فروکتوريل ترانسفراز مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد حداکثر فعاليت آنزيم در دماي 30 درجه
سانتيگراد و =5/2 pH و با استفاده از 10% غلظت سوکروز است که 15 گرم بر ليتر پتاسيم فسفات نيز براي توليد بيشترمطلوبتر خواهد بود.توليد لوان بعد از هيدروليز اسيد توسط کا غذ کروماتوگرافي نشان داده ميشود.
دونا و همکاران (2010) 109در تحقيقي به مطالعه خالص سازي و خواص آنزيمي فروکتوزيل ترانسفراز ازاسترپتوکوک ساليواروس سويه ATCC 25975 پرداختند. دراين تحقيق به بازسازي و فيلتر فروکتوزيل ترانسفراز نوترکيب استرپتوکوک ساليواروس و بيان در باکتريE.coli ، ازمحيط کشت لوريا- برتاني استفاده و در 37 درجه سانتيگراد انکوبه کردند. در اين تحقيق از روش هايSDS-PAGE و راديو اکتيو نشاندار براي شناسايي آنزيم استفاده شده است.نتايج نشان داد حداکثر فعاليت آنزيم در =6 pH و در دماي 37 درجه سانتيگراد است که توسط يون کلسيم فعال مي شود و توسط يونهاي مس،روي،جيوه،آهن مهار مي شود.
بونتينگ و همکاران (2001)110 درتحقيقي به منظور خالص سازي آنزيم فروکتوريل ترانسفراز از لاکتوباسيلوس رئوتري ازمحيط کشت MRS و دماي 37 درجه سانتيگراد و يا ازمحيط MRS اصلاح شده استفاده شده است.در اين تحقيق براي سنجش آنزين ،ميزان گلوکز توسط هيگوکيناز اندازه گيري مي شود و از کروماتوگرافي و SDS-PAGE براي نشان دادن لوان بدست آمده استفاده شده است.نتايج نشان داد آنزيم فروکتوريل ترانسفراز از سلولهاي باکتري لاکتوباسيلوس رئوتري نسبت به ساير لاکتوباسيلوس ها روي محيط کشت داراي بيشترين فعاليت است.
پابست و همکاران (1977)111 در تحقيقي به منظورتوليد لوان و لوان سوکراز در اکتينو مايسس از حفره دهان انسان نمونه گيري و در محيط کشت عصاره مخمر (TY) کشت را انجام دادند. در اين تحقيق بداي سنجش آنزيم ميزان گلوکز توسط کيت گلوکز و دستگاه اسپکتوفتومتر اندازه گيري شد و از ژل الکتروفورز براي شناسايي آنزيم استفاده شد.نتايج نشان داد که يونهاي سنگين، لاکتوز، سلوبيوز مهار کننده هاي آنزيم هستند و آنزيم نقش احتمالي در پاتوژنز بيماري پريودنتال دارد.
هتور و همکاران (1995)112 دراين تحقيقي به تخليص و تعيين خصوصيت لوان سوکراز (خارج سلولي) ازسوپرناتانت سلول سودوموناس سيرينجا توسط کروماتوگرافي در TMAE-froktogel وBUTYI-froktogel پرداختند.حداکثر فعاليت آنزيم در =5/8-6/6 pH و 60 درجه سانتيگراد است.رفتار رئولوژيکي محصول لوان باعث يک ارزيابي جديد از نقش آنزيم در پاتوژنز شد. نتايج نشان دادلوان سوکراز در مرحله اوليه عفونت از طريق ايجاد يک لايه جدا کننده بين باکتري و ديواره سلولي گياه براي جلوگيري از پاتوژن شناخته شد.
لوري وهمکاران(2001)113 در تحقيقي به منظورنقش فروکتوزيل ترانسفراز و لوان از اکتينومايسس نيوزلندي در فروکتان و متابوليسم سوکروز باکتري را در محيط مايع BHI کشت دادند.در اين تحقيق براي سنجش آنزيم ميزان سوکروز آزاد شده طي واکنش توسط متد کورنسکي و لوچسينگر اندازه گيري شد و از تکنيک SDS-PAGE براي تاييد فعاليت سنتز لوان از اکتينومايسس استفاده شد.نتايج نشان داد اکتينومايسس نيوزلندي توانايي در تبديل سوکروز به هموپلي مرهاي خارج سلولي فروکتوز را دارد.
آلگرل و همکاران (2004)114 در تحقيقي به منظور توليد لوان توسط ايجاد جهش در زايموموناس موبيليس، باکتري را در محيط شامل سوکروز،عصاره مخمرو نمک معدني کشت دادند.پروسه تخمير در فلاکس ارلن ماير و فرمانتور بچ در دماي 30 درجه سانتيگراد انجام گرفت.نتايج نشان داد که جهش در زايموموناس توليد لوان را به 42 گرم بر ليتر مي رساند و غلظت زياد عصاره مخمر مي تواند سنتز را مهار مي کند.
هرناندز و همکاران (1955)115 در تحقيقي به منظور جداسازي و خواص آنزيمي لوان سوکراز از استوباکتر ديازوتروفيکوس از عصاره شکر نمونه گيري و در محيط کشت LGI کشت را انجام دادند.بررسي توليد آنزيم توسط کروماتوگرافي کاغذي و SDS-PAGE انجام گرفت.نتايج نشان داد آنزيم در فاز ثابت رشد باکتري و 0/20(v/v) گليسرول به عنوان منبع کربن رشد مي کند.
شين و همکاران (2005)116 در تحقيقي به منظور توليد لوان از باسيلوس سوبتليس ناتو از محيط هاي نوترينت آگار( NA )و نوترينت براث( NB )استفاده کردند که بعد از 21 ساعت 40-50 ميلي گرم از لوان توليد شد .محصول توسط GPC ,NMR,H NMR کاتاليز و شناسايي شد.نتيجه کلي نشان داد بيشترين ميزان توليد در فاز ثابت رشد باکتري است.
ويديا و همکاران(2012)117 در تحقيقي به منظور توليد لوان سوکراز از باسيلوس سوبتليس از پوست موز نمونه گيري نموده و در محيط LB در صفحات آگار کشت دادند.در اين تحقيق سنجش آنزيم توسط اندازه گيري گلوکز آزاد شده توسط کيت گلوکز اکسيداز و SDS-PAGE صورت گرفت و باکتري مولد با srRNA 16 ارزيابي و تعيين هويت مي شود.نتايج نشان داد بهينه فعاليت آنزيم در40 درجه سانتيگراد و=6 pH بوده است.
احمد و همکاران (2005)118 در تحقيقي به منظور توليد لوان سوکراز از باسيلوس سوبتليس سويه NRC از محيط نوترينت آگار (NA) شامل :پپتون،عصاره گوشت ،NaCl استفاده کردند.در اين تحقيق براي سنجش آنزيم از متد yanas استفاده شده، ميزان گلوکز آزاد شده توسط کيت گلوکز اکسيداز اندازه گيري مي شود و کروماتوگرافي کاغذي استفاده کردند.نتايج نشان داد استفاده از گلوگز 0/010، مخمر نانوايي و 30 درجه سانتيگراد منجربه حداکثر لوان سوکراز مي شود.
سميا و همکاران (2008)119 در تحقيقي به منظور بهينه سازي و استخراج لوان سوکراز ار باسيلوس مگاتريوم از پوست پرتفال،ضايعات ليمو، خاک اره، موز به عنوان سوبسترا استفاده و در محيط نوترينت آگار(NA)کشت انجام دادند. در اين تحقيق براي سنجش آنزيم از متد yanas استفاده شده،ميزان گلوکز آزاد شده توسط کيت گلوکز اکسيداز اندازه گيري مي شود و براي بهينه سازي آنزيم از تخمير حالت جامد استفاده کردند. نتايج نشان داد بيشترين توليد آنزيم 54/140 از سوبستراي خاک اره در =6 pH بعد از 72 ساعت انکوباتور در 30 درجه سانتيگراد بوده است.
پرز اسگوئرا و همکاران (1996)120 در تحقيقي به منظور بررسي ويژگي لوان سوکراز از باسيلوس سيرکولانس از نيشکر نمونه گيري کردند و در محيطي شامل :30 گرم سوکروز، 20 گرم عصاره مخمر، 20 گرم پتاسيم فسفات، 05/0 گرم کلسيم کلريد،2/0 منيزيم سولفات، 01/0 آهن سولفات کشت دادند. براي سنجش آنزيم از کروماتوگرافي مايع و SDS-PAGE استفاده شد. نتايج نشان داد بهينه توليد آنزيم در =5-7 pH و در دماي 40 درجه سانتيگراد است.
لينس و همکاران (1983)121 در تحقيقي به منظور بررسي لوان سوکراز از زايموموناس موبيليس از عصاره هاي آزاد پروتامين سولفات استفاده و در محيطي شامل: سوکروز، عصاره مخمر، پپتون، پتاسيم فسفات، آمونيوم سولفات ،منيزيم سولفات.7 آبه کشت دادند. براي سنجش آنزيم از کروماتوگرافي و اسپکتوفتومتر استفاده کردند.نتايج نشان داد گلوکز 30Mm و اتانول m 6/1 باعث مهار آنزيم مي شود.
گرگوري و همکاران (1988)122 در تحقيقي به منظور بررسي لوان سوکراز از اروينيا هربيکولا NRRL B-1678از محيط نوترينت براث(NB) استفاده کردند.نتايج نشان داد در فاز لگاريتمي بهينه توليد آنزيم است و ساکارز براي ترشح آنزيم مورد نيار نيست بلکه سوربيتول و مانيتول بالاترين بازده توليد آنزيم را دارند.
مايکل و همکاران (1992)123 در تحقيقي به منظور مطالعه خواص بيومولکولي لوان سوکراز از اروينيا آميلوورا از محيط نوترينت براث (NB)استفاده کردند.در اين تحقيق براي بررسي خواص بيومولکولي لوان سوکراز

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *