+
+
+

+

پرتقال 3
a/a
گاز +
//
+
+
+
+
+
+پرتقال 4
Al/al
گاز –
//+
+
+
+


سيب 1
a/a
گاز +
//

++
+


سيب 2
a/a
گاز +
//

+
+


+سيب 3
a/a
گاز +
//
_
+
+
+
+
+

+
+
ليمو
al/a
گاز –
//
+
+
+

+
+

+
+
موز 1
a/a
گاز +
//
+

+
+

+

+
+
موز 2
a/a
گاز –
//
+

+
+
+
+
+
+
+
خاک مزرعه
al/a
گاز –
//
+

+
+
+
+

+
+
خاک باغ
a/a
گاز –
//
+

+


+

+

ح.حرکت ان.اندول
جدول 4-3 باکتري هاي موجود در نمونه ها
نمونه
نام باکتري
خاک در تماس 1
خاک در تماس 2
خاک عميق 1
خاک عميق 2
سبوس 1
سبوس 2
پرتقال مثبت
پرتقال1
پرتقال 2
پرتقال 3
پرتقال 4
سيب 1
سيب 2
سيب 3
ليمو
موز 1
موز 2
خاک مزرعه
خاک باغ هلو
باسيلوس. تورنجنسيس
باسيلوس.سرئوس
اسفينگوباکتريوم
باسيلوس.سوبتيليس
باسيلوس.تورنجنسيس
باسيلوس.تورنجنسيس
باسيلوس.سرئوس
ارتروباکتر.نيکوتيانا
باسيلوس.مگاتريوم
ارتروباکتر.نيکوتيانا
باسيلوس.مگاتريوم
باسيلوس.سيرکولانس
باسيلوس.سرئوس
باسيلوس. مگاتريوم
باسيلوس.مگاتريوم
باسيلوس.سرئوس
باسيلوس.سوبتيليس
اسفينگوباکتريوم
باسيلوس.سرئوس
همچنين نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد باکتريهاي جداسازي شده از نمونه هاي محيطي توانايي توليد آنزيم فروکتوزيل ترانسفراز را دارند و همچنين با توجه به جداول 3-5 ،3-6، 3-7 که به ترتيب در 3 ساعت 6,12,24 ميزان توليد گلوکز خوانده شده اند را نشان مي دهند که بيشترين توليد آنزيم در 24 ساعت،طول موج 500 نانومتر و 37 درجه سانتيگراد بوده است که در نمودارهاي زير به صورت شماتيک نتايج نشان داده شده اند.
.
نمودار 4-1 ميزان توليد گلوکز در 6 ساعت
نمودار 4-2 ميزان توليد گلوکز در 12 ساعت
نمودار 4-3 ميزان توليد گلوکز در 24 ساعت
4-3 نتايج استخراج DNA ژنومي از 4 نمونه باکتريايي بيشترين توليد را داشته اند.

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *