ون مربع کاي (Chi-Square T-test) براي بررسي اختلاف تعداد يا درصدها، آزمون همبستگي پيرسون (Pearson correlation) و آزمون همبستگي اسپيرمن (Spearman correlation) به منظور بررسي وجود رابطه بين متغيرها و رگرسيون خطي (Linear Regression) استفاده شده است.
سطح معني داري آزمون‌ها 05/0 لحاظ شده است. همان طور که مي‌دانيم اگر مقدار p-value کمتر از 05/0 باشد نشان دهنده يک اختلاف معني دار در نمونه مشاهده شده از لحاظ آزمون مورد استفاده در جدول است و در غير اينصورت اينور استنباط مي‌شود که اختلاف معني داري ديده نشده است.
نقاط برش براي ابتلاء به هايپوکلسمي باليني و تحت باليني به ترتيب مقادير کمتر از mg/dl5 و کمتر از mg/dl5/7 در نظر گرفته شد (39). نقطه برش براي ابتلاء به بالانس منفي انرژي بعد زايش مقادير بيش از mmol/L7/0 اسيدهاي چرب غير استريفيه (NEFA) در نظر گرفته شد (15،23).
فصل چهارم:
نتــــايج
4-1- نتايج
با توجه به نتايج بدست آمده در آناليز واريانس، ميانگين غلظت کلسيم سرم گاوهاي گاوداري شماره 1 (با DCAD منفي 24) ، بطور معني داري بيشتر از غلظت کلسيم سرم گاوهاي گاوداري شماره 2 و 3 (با DCAD مثبت 80 و 230+) است (p<0.05)، در حاليکه ميانگين غلظت کلسيم سرم گاوداري شماره 2 (با DCAD مثبت 80) و گاوداري شماره 3 (با DCAD مثبت 230) با هم اختلاف معني داري نشان ندادند (p>0.05).
جدول شماره 3-1 : ميانگين غلظت كلسيم بر اساس گاوداري‌هاي مختلف
شماره گاوداري
ميانگين کلسيم
(mg/dl)
1
9.42 ± 1.36b
2
8.44 ± 1.21a
3
7.87 ± 1.89a
حروف متفاوت نشان دهنده اختلاف معني دار مي باشد
نمودار شماره 3-1 : ميانگين غلظت كلسيم سرم در گاوداري هايي با DCAD متفاوت
نمودار شماره 3-2 : ميانگين غلظت سرمي كلسيم در گاوداري هاي مختلف
بر اساس نتايج حاصل از آزمون مربع كاي (chi square)، تفاوت معني داري در درصد ابتلا به هيپوكلسمي تحت باليني بين هر سه گاوداري مشخص شد(p<0.05). درصد ابتلا به هيپوكلسمي تحت باليني در گاوداري شماره 1(با DCADمنفي24) بطور معني داري كمتر از گاوداري شماره 2(با DCAD مثبت80) و شماره 3 (با DCADمثبت 230)است(p<0.05).همچنين درصد ابتلا به هيپوكلسمي تحت باليني در گاوداري شماره 2 بطور معني داري كمتر از گاوداري شماره 3 است(p<0.05). جدول شماره 3-2 : ابتلا به هيپوكلسمي تحت باليني بر اساس گاوداري هاي مختلف شماره گاوداري درصد ابتلا به هيپوکلسمي تحت باليني 1 9.09a (n=3) 2 15.15b (n=5) 3 27.27c(n=9) حروف متفاوت نشان دهنده اختلاف معني دار مي باشد نمودار شماره 3-3 : درصد ابتلا به هيپوكلسمي تحت باليني در گاوداري هاي مختلف بر اساس نتايج حاصل از آزمون مربع كاي، اختلاف معني داري در درصد ابتلا به هيپوكلسمي باليني، بين هر سه گاوداري مشاهده شد(p<0.05). درصد ابتلا به هيپوكلسمي باليني در گاوداري شماره 1(باDCADمنفي24) بطور معني داري كمتر از گاوداري شماره2(با D

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *