………………………….. 21
3-1-10- غزل دوران معاصر از دوران مشروطیت تا عهد حاضر……………………………………………….. 21
3-2- سراپا ………………………………………………………………………………………………………………………… 22
3-2-1- تعریف سراپا …………………………………………………………………………………………………………..22
3-2-2- انواع سراپا ……………………………………………………………………………………………………………. 23
3-2-3- ساختار و قالب سراپا ……………………………………………………………………………………………… 23
3-2-4- مضمون و محتوای سراپا …………………………………………………………………………………………. 23
3-2-5- وجوه ادبی سراپا ……………………………………………………………………………………………………. 24

فصل چهارم: معشوق و انواع آن
4-1- تعریف معشوق ………………………………………………………………………………………………………….. 26
4-2- انواع معشوق ……………………………………………………………………………………………………………… 26
4-3- معشوق مرد است یا زن ………………………………………………………………………………………………. 26
4-4- نقش معشوق در دوره های ادبی …………………………………………………………………………………… 27
فصل پنجم: بررسی گونه ی ادبی سراپا در اشعار ریاضی یزدی
گونه ادبی سراپا در دیوان ریاضی یزدی ………………………………………………………………………. 30
5-1-بخش اول: توصیف اندام ها به صورت مجزا…………………………………………………………………….. 30
5-1-1- زلف …………………………………………………………………………………………………………………….. 30
5-1-2- رخسار ………………………………………………………………………………………………………………….. 42
5-1-3- لب ………………………………………………………………………………………………………………………. 49
5-1-4- چشم ……………………………………………………………………………………………………………………. 52
5-1-5- قد ………………………………………………………………………………………………………………………… 56
5-1-6- پیکر وتن ………………………………………………………………………………………………………………. 58
5-1-7- مژه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 59
5-1-8- خال ……………………………………………………………………………………………………………………… 60
5-1-9- ابرو ………………………………………………………………………………………………………………………. 61
5-1-10- چانه ……………………………………………………………………………………………………………………..62
5-1-11- دهن …………………………………………………………………………………………………………………… 64
5-1-12- پیشانی ………………………………………………………………………………………………………………….64
5-1-13- خط ……………………………………………………………………………………………………………………..64
5-1-14- اشک …………………………………………………………………………………………………………………….65
5-2-بخش دوم:توصیف اندام هابه صورت تلفیقی(دوتایی) ………………………………………………………….65
5-2-1-زلف و روی ………………………………………………………………………………………………………………65
5-2-2-زلف وپیکر……………………………………………………………………………………………………………….. 68
5-2-3-زلف وخال……………………………………………………………………………………………………………….. 68
5-2-4-زلف ولب……………………………………………. ………………………………………………………………….. 69
5-2-5-زلف و ابرو……………………………………………………………………………………………………………….. 69
5-2-6- زلف و چشم …………………………………………………………………………………………………………… 70
5-2-7-زلف و بناگوش………………………………………………………………………………………………………….. 70
5-2-8- زلف و دل……………………………………………………………………………………………………………….. 70
5-2-9- زلف و مژه ……………………………………………………………………………………………………………… 70
5-2-10- زلف و گونه………………………………………………………………………………………………………….. 71
5-2-11-روی وابرو……………………………………………………………………………………………………………….71
5-2-12-روی وخال.. ……………………………………………………………………………………………………………71
5-2-13-روی وچانه.. ……………………………………………………………………………………………………………72
5-2-14-روی و سینه……………………………………………………………………………………………………………..72
5-2-15- روی و تن……………………………………………………………………………………………………………… 72
5-2-16-روی و دل….. …………………………………………………………………………………………………………..72
5-2-17- روی و قد ……………………………………………………………………………………………………………… 73
5-2-18-لب وغبغب………………………………………………………………………………………………………………. 73
5-2-19- لب وابرو………………………………………………………………………………………………………………… 73
5-2-20- لب و پیکر………………………………………………………………………………………………………………. 74
5-2-21-لب و چشم… …………………………………………………………………………………………………………….74
5-2-22- لب و دندان………………………………………………………………………………………………………….
..
… 74
5-2-23- لب و ساعد……………………………………………………………………………………………………………… 74
5-2-24- چشم ومژه ……………………………………………………………………………………………………………… 74
5-2-25-چشم وخال……………………………………………………………………………………………………………….. 75
5-2-26-مژه و غمزه….. …………………………………………………………………………………………………………… 75
5-2-27-قد وتن……….. …………………………………………………………………………………………………………… 75
5-3-بخش سوم:توصیف اندام ها به صورت تلفبقی(سه تایی)………………………………………………………… 76
5-3-1-بناگوش وزلف و روی…………………………………………………………………………………………………… 76
5-3-2-سینه وخال ولب……………………………………………………………………………………………………………. 76
5-3-3-روی و ساق .و بدن…………………………………………………………………………………………………………76
5-3- 4-خال وروی و چشم ………………………………………………………………………………………………………76
5-3-5-چشم وزلف و خال……….. ……………………………………………………………………………………………. 77
5-3-6- زلف و خال و چانه………………………………………………………………………………………………………. 77
5-3-7-چشم و مژه وابرو…………………………………………………………………………………………………………. 77
5-3-8-لب و خنده وچشم……………………………………………………………………………………………………….. 77
5-4-بخش چهارم:توصیف اندام ها به صورت تلفبقی(چهارتایی) و (پنج تایی)…………………………………. 77
5-4-1-.خال و خط و زلف و لب…………………………………………………………………………………………………78
5-4-2-خال و خط و چشم و زلف…………………………………………………………………………………………….. 78
5-4-3-خال وچشم وزلف و

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *