صفحه تقدیم:

ما حصل آموخته هایم را تقدیم می کنم به آنان که مهر آسمانیشان آرام بخش آلام زمینی ام است.
به استوار ترین تکیه گاهم،دستان پر مهر پدرم
به پر مهرترین نگاه زندگی ام،چشمان مهربان مادرم
که هرچه آموختم در مکتب عشق شما آموختم وهرچه بکوشم قطره ای از دریای مهربانیتان راسپاس نتوانم بگویم. امروز هستی ام به امید شماست وفردا کلید باغ بهشتم رضای شماست.
آوردی گران سنگ تر از این ارزان نداشتم تا به خاک پایتان نثار کنم،باشد که ماحصل تلاشم نسیم گونه غبار خستگیتان را بزداید.
بوسه بر دستان پرمهرتان

تقدیم به همسرم
که سایه مهربانیش سایه ساز زندگی ام می باشد،او که اسوه صبر و تحمل بوده و مشکلات را برایم تسهیل کرد.
تقدیم به برادرم

که همواره در طول تحصیل متخمل زحماتم بوده و تکیه گاهم در مواجهه با مشکلات ،و وجودش مایه دل گرمی من می باشد.
تقدیم به خواهرم
که وجودش شادی بخش و صفایش مایه آرامش من

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………1
مقدمه………………………………………………………………………………………………………….2
فصل اول:کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………5
بیان مساله…………………………………………………………………………………………5
ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………….6
اهداف و فرضیه های پژوهش………………………………………………………………6
تعریف متغیرهای پژوهش و اصطلاحات…………………………………………………………..6
فصل دوم:مروری بر تحقیقات انجام شده…………………………………………………………………..7
2-1بخش اول:از گات تا سازمان تجارت جهانی…………………………………………………………..7
2-1-1 تاریخچه گات……………………………………………………………………………………….7
2-1-2 هدف از تاسیس گات………………………………………………………………………………..8
2-1-3 تفاوت سازمان تجارت جهانی با گات………………………………………………………………8
2-1-4 ظهور سازمان تجارت جهانی…………………………………………………………………….8
2-2بخش دوم:آشنایی با سازمان تجارت جهانی………………………………………………………..10
2-2-1 جهانی شدن………………………………………………………………………………………..10
2-2-2 ویژگی های سازمان های بین المللی…………………………………………………………….10

2-2-3 مختصات و ویژگی های تحولات اقتصادی بین الملل……………………………………………11
2-2-4 جایگاه حقوقی سازمان تجارت جهانی…………………………………………………………..11
2-2-5 تاریخچه سازمان تجارت جهانی………………………………………………………………….12
2-2-6 اهداف سازمان تجارت جهانی……………………………………………………………………17
2-2-7 اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی…………………………………………………………..18
2-2-7-1 اصل آزادی اعضا………………………………………………………………………………18
2-2-7-2 اصل تثبیت و کاهش تعرفه های گمرکی ……………………………………………………..19
2-2-7-3 اصل الغای تبعیض های تجاری……………………………………………………………….19
2-2-7-4 اصل شفافیت مقررات تجاری………………………………………………………………….20
2-2-7-5 اصل مشورت و حل اختلاف…………………………………………………………………..20
2-2-7-6 اصل حفاظت ها………………………………………………………………………………..20
2-2-8 موافقت نامه های بنیادین سازمان تجارت جهانی………………………………………………22
2-2-8-1 موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی…………………………………………………22
2-2-8-2 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت«گات»…………………………………………………22
2-2-8-3 موافقت نامه عمومی راجع به تجارت خدمات……………………………………………….22
2-2-8-4 تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات……………………………..22
2-2-8-5 موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی……………………………23
2-2-9 اعضای سازمان تجارت جهانی…………………………………………………………………..24
2-2-9-1 اعضای اصلی(دو ژوره)………………………………………………………………………24
2-2-9-2 اعضای ناظر……………………………………………………………………………………24
2-2-9-3 اعضای دو فاکتو……………………………………………………………………………….24
2-2-9-4 عضویت موقت…………………………………………………………………………………25
2-2-10ساختار و تشکیلات سازمان تجارت جهانی……………………………………………………25
2-2-10-1 کنفرانس وزیران…………………………………………………………………………….25
2-2-10-2 شورای عمومی………………………………………………………………………………26
2-2-10-3 هیئت حل اختلاف…………………………………………………………………………….26
2-2-10-4رکن بررسی خط مشی تجاری……………………………………………………………….26
2-2-10-5 شوراهای تخصصی………………………………………………………………………….26
2-2-10-6 کمیته های تخصصی…………………………………………………………………………27
2-2-10-7 دبیرخانه………………………………………………………………………………………28
2-3 بخش سوم:عضویت در سازمان تجارت جهانی……………………………………………………28
2-3-1 مراحل الحاق به سازمان تجارت جهانی…………………………………………………………29
2-3-2 موافقت نامه هایی که جهت عضویت باید پذیرفت………………………………………………29
2-3-2-1 موافقت نامه چند جانبه کالا…………………………………………………………………. 29
2-3-2-3 موافقت نامه جنبه تجاری حقوق مالکیت فکری…………………………………………….30
2-3-3 اهداف سیاست تجاری سازمان جهانی تجارت………………………………………………….32
2-3-4 رفتار ویژه و متفاوت با کشور های در حال توسعه…………………………………………….33
2-3-5 رفتار با کشورهای تازه ملحق شده به سازمان…………………………………………………34
2-3-6 تحولات جدید توسعه ای………………………………………………………………………….34
2-3-7 پیشینه تدوین گزارش رژیم تجاری ایران……………………………………………………….37
2-3-8 موضوعات جدید در سازمان تجارت جهانی…………………………………………………….38
2-4بخش چهارم: تاثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی……………………………………………39
2-4-1 آثار مثبت عضویت در سازمان تجارت جهانی………………………………………………….39


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-4-2 تمهیدات انجام شده جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی ………………………………..40
2-4-3 چالشها و فرصتهای عضویت در سازمان تجارت جهانی ……………………………………..43
2-4-4 بررسی پذیرش عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی……………………………………..44
2-4-5دلایل ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی…………………………………………….45
2-4-6 مسیر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی………………………………………………..45
2-4-7 وظایف……………………………………………………………………………………………..47
2-5بخش پنجم:تهدید ها و آسیب ها اجرای سیاست های مربوط به سازمان تجارت جهانی…………48
2-5-1 تهدیدها…………………………………………………………………………………………….48
2-5-2فرصت ها………………………………………………………………………………………….50
2-6 روند جهانی شدن اقتصاد یک کشور……………………………………………………………….52
2-6-1 سازمان های بین المللی…………………………………………………………………………..52
2-6-2اتحادیه های منطقه ای…………………………………………………………………………….52
2-6-3 اهم محدودیت ها و مقررات اقتصادی و مشکلات کشور در پیوستن به سازمان…………….55
2-7 اولویتها و اهداف ایران در پیوستن به سازمان تجارت جهانی…………………………………..56
2-8تاثیر الحاق به سازمان تجارت جهانی بر مقررات داخلی…………………………………………..58
2-8-1موانع موجود در قانون اساسی……………………………………………………………………58
2-8-2قانون انحصار تجارت خارجی…………………………………………………………………….59
2-8-3 مقررات صادرات و واردات………………………………………………………………………59
2-8-4قوانین و مقررات گمرکی………………………………………………………………………….59
2-8-5 موانع موجود در قانون بیمه…………………………………………………………………..60
2-8-6 نارسایی قوانین و آیین نامه های مربوط به سرمایه گذاری خارجی………………………… 60
2-8-7 بخش بودجه دولت………………………………………………………………………………..60
فصل سوم :مواد و روشها……………………………………………………………………………….62
3-1 جامعه آماری………………………………………………………………………………………..62
3-2 نمونه آماری………………………………………………………………………………………..62
3-3 ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………………….62
3-4 روش تحقیق………………………………………………………………………………………..62
3-5 چگونگی جمع آوری داده ها………………………………………………………………………63
3-6 متغیرها و تعاریف آنها…………………………………………………………………………….63
3-6-1 متغیر وابسته………………………………………………………………………………………63
3-6-2 متغیر مستقل………………………………………………………………………………………63
3-7 محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………63
فصل چهارم نتایج:……………………………………………………………………………………..64
4-1 ایران قادر به عضویت در سازمان تجارت جهانی می باشد…………………………………..65
4-1-1 گروه کاری……………………………………………………………………………………65
4-2-2 رژیم تجاری………………………………………………………………………………….65
4-1-3 مذاکرات دو جانبه وچند جانبه………………………………………………………………..66
4-1-4 گزارش گروه کاری پروتکل الحاق و لازم الرعایه شدن آن…………………………………66
4-1-5 درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی……………………………………….66
4-1-6 الزامات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی……………………………………………….67
4-1-7 پیش نیاز های پیوستن به سازمان تجارت جهانی …………………………………………..68
4-1-8 آثار منفی عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی……………………………………………69
4-1-9 تاثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی بر صنایع ایران…………………………………..70
4-1-10 ارزش و اهمیت پیوستن به سازمان تجارت جهانی……………………………………….70
4-1-11 فایده سازمان تجارت جهانی……………………………………………………………………70
4-2-آیا الحاق به سازما تجارت جهانی مقررات راجع به اسناد تجاری را به چالش خواهد کشید؟….71
4-2-1 تعریف شکل و اعتبار اسناد تجاری………………………………………………………….72
4-2-2 شکل و اعتبار اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن……………………………………………74
4-2-3 قانون حاکم بر شکل اسناد تجاری…………………………………………………………..77
4-2-4 قلمرو و قانون حاکم بر

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *