………………………75
1-2-2-1- تاهل …………………………………………………………………………………………………………………….. 76
1-2-2-2- سرنوشت و تعداد فرزندان ……………………………………………………………………………………………. 77
1-2-3-3- تحصیلات همسر و ارتباط با اعضاء خانواده ………………………………………………………………………… 78
1-2-3- طلاق و علت آن …………………………………………………………………………………………………….. 80
فصل دوم : وضعیت اجتماعی و اقتصادی …………………………………………………. 83
2-1- وضعیت اجتماعی ………………………………………………………………………………….. 83
2-1-1- موقعیت و وضعیت محل سکونت ………………………………………………………………………………. 83
2-1-2- نقش اعتقادات مذهبی ، دوستان و رسانه ……………………………………………………………………. 85
2-1-2-1- مذهب ……………………………………………………………………………………………………………………85
2-1-2-2- دوستان ………………………………………………………………………………………………………………… 87
2-1-2-3- رسانه …………………………………………………………………………………………………………………… 90
2-1-3- تابعیت و مهاجرت ………………………………………………………………………………………………… 93
2-2- وضعیت اقتصادی …………………………………………………………………………………. 96
2-2-1- جرم و شرایط اقتصادی ……………………………………………………………………………………….. 96
2-2-2- شغل و میزان درآمد ……………………………………………………………………………………………. 97
2-2-3- وجه حاصل از سرقت ………………………………………………………………………………………….. 100
فصل سوم: بررسی سرقت در نمونه های آماری ……………………………………… 102
3-1- بررسی سرقت……………………………………………………………………………………… 102
3-1-1- سرقت در فرد و خانواده اش …………………………………………………………………………………. 102
3-1-1-1- اولین سرقت در فرد سارق ………………………………………………………………………………………… 102
3-1-1-2- نوع سابقه سرقت در فرد …………………………………………………………………………………………… 104

3-1-1-3- نقشه برای ارتکاب سرقت ………………………………………………………………………………………….. 104
3-1-1-4- اولین و آخرین سرقت ………………………………………………………………………………………………. 105
3-1-1-5- چگونگی قرار گرفتن در مسیر سرقت …………………………………………………………………………….. 106
3-1-1-6- سابقه سرقت در خانواده سارق …………………………………………………………………………………… 107
3-1-2- انتخاب زمان ، مکان ، سوژه ………………………………………………………………………………….. 107
3-1-2-1- زمان ……………………………………………………………………………………………………… 108
3-1-2-2- مکان ………………………………………………………………………………………………………. 109
3-1-2-3- سوژه ……………………………………………………………………………………………………… 110
3-1-3- انگیزه سرقت …………………………………………………………………………………………………… 110
3-2- بررسی آماری و تاثیر اعتیاد ، مجازات و زندان بر مجرمین ………………………………… 112
3-2-1- بررسی آماری سرقت در جامعه مورد پژوهش ……………………………………………………………. 112
3-2-2- تاثیر اعتیاد بر سرقت ………………………………………………………………………………………… 115
3-2-3- تاثیر مجازات و زندان بر سارقین …………………………………………………………………………… 119
3-3- عوامل و افراد موثر در سرقت (از نظر سارقین) ………………………………………………. 122
فصل چهارم : ارائه راهکارهای پیشگیرانه از سرقت …………………………………. 124
4-1- راهکارهای دینی ………………………………………………………………………………….. 124
4-2- راهکارهای خانوادگی ……………………………………………………………………………. 126
4-3- راهکارهای اقتصادی …………………………………………………………………………….. 128
4-4- راهکارهای طراحی محیطی ……………………………………………………………………… 131
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………….. 133
پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………. 136
منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………. 139
پیوست الف …………………………………………………………………………………………….. 141
پیوست ب ………………………………………………………………………………………………. 144
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………… 145
فهرست جداول
جدول شماره 3-1 : جبران خسارت بزه دیده ……………………………………………………………………………. 47
جدول شماره 1-2 : ساختار جنسیتی مجرمین در نمونه آماری ………………………………………………………. 63
جدول شماره 1-3 : ساختار جنسیتی مجرمین در پرونده های مورد بررسی در پژوهش …………………………….. 63
جدول شماره 1-4 : وضعیت سن مجرمین در پروند ه های مورد بررسی ……………………………………………… 65
جدول شماره 1-5 : وضعیت جسمی مجرمین ……………………………………………………………………………… 66
جدول شماره 1-6 : وضعیت تحصیلات مجرمین …………………………………………………………………………… 69
جدول شماره 3-7 : مقایسه جرم سرقت با سایر جرایم علیه اموال و مالکیت در شهر مشهد ………………………… 113
جدول شماره 3-8 : مقایسه انواع سرقت های انجام شده در محدوده زمانی پژوهش در شهر مشهد ………………. 113
جدول شماره 3-9 : مقایسه انواع سرقت های انجام شده در محدوده زمانی پژوهش در محدوده حرم مطهر رضوی 113
جدول شماره 3-10 : مقایسه جرم سرقت با جرم اعتیاد و استعمال مواد در شهر مشهد …………………………… 114
جدول شماره 3-11 : نوع سرقت های انجام شده در پرونده های مورد بررسی در شهر مشهد …………………… 114
جدول شماره 3-12 : سایر آمار حاصله از پرونده های مورد بررسی …………………………………………………. 115
فهرست نمودارها
نمودار شماره 1-1 : عنصر مادی سرقت حدی …………………………………………………………………………….. 16
نمودار شماره 1-2 : وضعیت سنی مجرمین ……………………………………………………………………………….. 64
نمودار شماره 1-3 : وضعیت جسمی مجرمین …………………………………………………………………………….. 66
نمودار شماره 1-4 : وضعیت جسمی و سلامت مجرمین ………………………………………………………………….. 68
نمودار شماره 1-5 : وضعیت تحصیلات مجرمین ………………………………………………………………………….. 69
نمودار شماره 1-6 : تعداد نفرات خانواده اصلی غیر والدین …………………………………………………………… 71
نمودار شماره 1-7 : تحصیلات والدین سارقین …………………………………………………………………………. 72
نمودار شماره 1-8 : وضعیت کنترل از سوی پدر و خانواده سارقین …………………………………………………… 73
نمودار شماره 1-9 : خصوصیات پدر سارقین …………………………………………………………………………….. 74
نمودار شماره 1-10 : وضعیت پدر یا مادر از نظر زنده یا متوفی بودن ………………………………………………… 75
نمودار شماره 1-11 : وضعیت سرپرستی در خصوص افرادی که والدین آنها فوت نموده اند ………………………. 75
نمودار شماره 1-12 : وضعیت تاهل در نمونه آماری …………………………………………………………………….. 77
نمودار شماره 1-13 : تعداد فرزندان در خانواده شخصی …………………………………………………………………. 77
نمودار شماره 1-14 : تاثیر وضعیت سارقین در سرنوشت فرزندانشان از نظر خود سارقین …………………………. 78
نمودا
ر شماره 1-15 : میزان تحصیلات همسر مجرمین سرقت …………………………………………………………… 79
نمودار شماره 1-16 : میزان ارتباط با اعضاء خانواده ……………………………………………………………………. 79
نمودار شماره 1-17 : میزان وضعیت طلاق در خانواده اصلی ………………………………………………………….. 81


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نمودار شماره 1-18 : وضعیت طلاق در خانواده شخصی ……………………………………………………………….. 81
نمودار شماره 1-19 : علل طلاق در خانواده شخصی ……………………………………………………………………. 82

نمودار شماره 2-20 : موقعیت منزل از نظر محل قرار گرفتن …………………………………………………………. 84
نمودار شماره 2-21 : وضعیت محل سکونت ……………………………………………………………………………… 85
نمودار شماره 2-22 : وضعیت اعتقادی و میزان مصرف مشروب در سارقین ……………………………………… 87
نمودار شماره 2-23 : وضعت ایمانی دوستان ……………………………………………………………………………… 88
نمودار شماره 2-24 : حساسیت و کنترل دوستان از سوی پدر ………………………………………………………….. 89
نمودار شماره 2-25 : وضعیت چگونگی گذراندن بیشترین وقت توسط سارقین …………………………………….. 89
نمودار شماره 2-26 : وضعیت نوع علاقه به فیلم ها …………………………………………………………………….. 91
نمودار شماره 2-27 : تاثیر فیلم بر ارتکاب جرم سرقت ……………………………………………………………….. 92
نمودار شماره 2-28 : وضعیت تابعیت مجرمین ………………………………………………………………………… 94
نمودار شماره 2-29 : وضعیت مهاجرت …………………………………………………………………………………. 96
نمودار شماره 2-30 : شغل پدر سارق ……………………………………………………………………………………. 98
نمودار شماره 2-31 : شغل سارق ……………………………………………………………………………………….. 99
نمودار شماره 2-32 : درآمد سارق و پدرش ………………………………………………………………………….. 100
نمودار شماره 2-33 : چگونگی صرف وجه حاصل از سرقت ……………………………………………………….. 101
نمودار شماره 3-34 : اولین سرقت در فرد سارق ……………………………………………………………………… 103
نمودار شماره 3-35 : نوع سابقه سرقت در نمونه آماری ………………………………………………………….. 104
نمودار شماره 3-36 : اولین و آخرین سرقت …………………………………………………………………………. 105
نمودار شماره 3-37 : چگونگی قرار گرفتن در مسیر سرقت ……………………………………………………….. 106
نمودار شماره 3-38 : وضعیت سابقه سرقت در اطرافیان سارق ……………………………………………………. 107
نمودار شماره 3-39 : زمان سرقت از نظر روز یا شب بودن ……………………………………………………….. 108
نمودار شماره 3-40 : زمان سرقت در ساعات مختلف شبانه روز …………………………………………………. 109
نمودار شماره 3-41 : وضعیت وحل و موقعیت سرقت ……………………………………………………………… 110
نمودار شماره 3-42 : انگیزه سرقت …………………………………………………………………………………… 112
نمودار شماره 3-43 :مقایسه درصد جرم سرقت با سایر جرایم علیه اموال و مالکیت در سه ماه نخست سال 92 در

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *