1-5 اهداف تحقيق 10
1-6 فرضيه تحقيق 10
فصل دوم: بررسي منابع
2-1 توليد جوجه يک روزه گوشتي 12
2-1-1 مرغ لاين 12
2-1-2 گله هاي اجداد گوشتي 12
2-1-3 گله هاي مرغ مادر 12
2-1-4 کارخانه جوجه کشي 12
2-2 تکنيکهاي مديريتي براي جبران کاهش فعاليت جفتگيري 12
2-2-1 کنترل وزن بدن و برنامه تغذيهاي 12
2-2-2 خروس ريزي و نسبت جنسي در ابتداي جوجه ريزي 13
2-2-3اسپايکينگ 13
2-2-4اينترااسپايکينگ 14
2-3 تستوسترون براي جبران کاهش فعاليت جفتگيري 14
2-3-1 عملکرد تستوسترون 15
2-3-2 علل كاهش تستوسترون 16
2-3-3 نقش تستوسترون 16
2-3-4 تاثير تستوسترون بر ميزان متابوليسم پايه 17
2-4علايم کمبودهورمونتستوسترون دربدن 17
2-4-1 کاهش محسوس حجم و قدرت عضلاني 17
2-4-2 افزايش ميزان تجمع چربي 18
2-4-3 کاهش تراکم استخواني 18
2-4-4 کاهش محسوس قواي جنسي 18
2-5 آشنايي با روش‌هاي واکسيناسيون طيور 19
2-5-1 روش قطره چشمي 19
2-5-2 روش تزريقي 19
2-5-3 روش تلقيح در نسوج بال 19
2-6 تزريق تستوسترون و تاثير آن در گونه هاي مختلف 19
2-6-1 تاثير تستوسترون در خروس 19
2-6-2 تزريق تستوسترون در جوجه هاي گوشتي 20
2-6-3 تزريق تستوسترون در خوک 20
2-6-4 تزريق تستوسترون در خرگوش 20
2-6-5 تزريق تستوسترون در ميش 21
2-6-6 تاثير تستوسترون بر رشد جوجه خروسها 21
2-6-7 تزريق تستوسترون در پرندگان 22
2-6-8 تستوسترون در انسان 22
2-6-9 تستوسترون در گاو 22
2-6-10 تزريق تستوسترون در گونه هاي ديگر 23
2-7 دستگاه توليد مثل جنس نر در طيور 23
2-8 سيستم ماهيچه هاوعضلات در طيور 24
2-9 دستگاه تناسلي و دفع ادرار 24
2-10 علائم فنوتيپي خروسهاي بالغ 26
2-10-1 خروس تيپ آ 26
2-10-2 خروس تيپ بي 26
2-10-3 خروس تيپ سي 27
2-11 عوامل موثردرايجاد خروسهاي نوع سي 27
2-11-1 بستر نا مناسب 27
2-11-2 تهويه نامناسب 27
2-11-3 تغذيه نامناسب 27
2-12 ضريب پراکندگي در خروسهاي مولد 28
2-13 دمايي نامناسب 28
2-14 پرورش نامناسب 28
2-15 بيماريها 28
فصل سوم: مواد و روشها
3-1 حيوانات موردآزمايش 30
3-2 سالنهاي آزمايش 30
3-3 نوع هورمون 30
3-4 جمع آوري نمونه 30
3-5 ساعت روشنايي 30
3-6 شدت روشنايي 31
3-7 زمان تغذيه 31
3-8 سيستم تغذيه مرغ 31
3-9 سيستم تغذيه خروس 31
3-10 هفته تزريق 31
3-11 روش تزريق 31
3-12 رفتار بعد تزريق 32
3-13 رفتار بعد اسپايک 32
3-14 کندلينگ 32
3-15 ترابل شوتينگ 32
3-16 درصد تلفات 32
3-17 تجزيه و تحليل آماري 33
فصل چهارم: نتايج
4-1 اثر تزريق غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها برميانگين درصد جوجه‌درآوري گله مرغ مادر گوشتي 35
4-1-1 اثر تزريق غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون بهخروس‌ها برميانگين درصد جوجه ‌درآوري گله مرغ مادر گوشتي در هفته 44 35
4-1-2 اثرتزريق غلظت‌هاي مختلفهورمون تستوسترون به خروس‌ها بر ميانگين درصد جوجه ‌درآوري گله مرغ مادر گوشتي در هفته 45 35
4-1-3 اثرتزريق غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها برميانگين درصد جوجه ‌درآوري گله مرغ مادر گوشتي در هفته 46 36
4-1-4 اثر تزريق غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر ميانگين درصدجوجه‌درآوري گله مرغ مادر گوشتي در هفته 47 36
4-1-5 اثر تزريق غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر ميانگين درصدجوجه‌درآوري گله مرغ مادر گوشتي در هفته 48 36
4-1-6 اثر تزريق غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر ميانگين درصدجوجه‌درآوري گله مرغ مادر گوشتي در هفته 49 37
4-1-7 اثر تزريق غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر ميانگين درصدجوجه‌درآوري گله مرغ مادر گوشتي در هفته 50 37
4-1-8 اثر تزريق غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر ميانگين درصدجوجه‌درآوري گله مرغ مادر گوشتي در کل دوره آزمايش (50-44 هفتگي) 37
4-2 اثر تزريق غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترونبه خروس‌هابرميانگين وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتي 38
4-2-1 اثر تزريق غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر ميانگين وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتي در هفته 44 38
4-2-2 اثر تزريق غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر ميانگين وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتي در هفته 45 38
4-2-3 اثر تزريق غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر ميانگين وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتي در هفته 46 39
4-2-4 اثر تزريق غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر ميانگين وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتي در هفته 47 39
4-2-5 اثر تزريق غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر ميانگين وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتي در هفته 48 39
4-2-6 اثر تزريق غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر ميانگين وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتي در هفته 49 39
4-2-7 اثر تزريق غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر ميانگين وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتي در هفته 50 40
4-2-8 اثر تزريق غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر ميانگين وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتي در کل دوره آزمايش (50-44 هفتگي) 40
4-3 اثر تزريق غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر ميانگين وزن خروس‌هاي گله مرغ مادر گوشتي 40
4-3-1 اثر تزريق غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر ميانگين وزن خروس‌هاي گله مرغ مادر گوشتي در هفته 44 41
4-3-2 اثر تزريق غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر ميانگين وزن خروس‌هاي گله مرغ مادر گوشتي در هفته 45 41
4-3-3 اثر تزريق غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر ميانگين وزن خروس‌هاي گله مرغ مادر گوشتي در هفته 46 41
4-3-4 اثر تزريق غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر ميانگين وزن خروس‌هاي گله مرغ مادر گوشتي در هفته 47 42
4-3-5 اثر تزريق غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر ميانگين وزن خروس‌هاي گله مرغ مادر گوشتي در هفته 48 42
4-3-6 اثر تزريق غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر ميانگين وزن خروس‌هاي گله مرغ مادر گوشتي در هفته 49 42
4-3-7 اثر تزريق غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر ميانگين وزن خروس‌هاي گله مرغ مادر گوشتي در هفته 50 43
4-3-8 اثر تزريق غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر ميانگين وزن خروس‌هاي گله مرغ مادر گوشتي در کل دوره آزمايش (50-44 هفتگي) 43
4-4 اثر تزريق غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر ميانگين درصد توليد تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتي 43
4-4-1 اثر تزريق غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر ميانگين درصد توليد تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتي در هفته 44 44
4-4-2 اثر تزريق غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر ميانگين درصد توليد تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتي در هفته 45 44
4-4-3 اثر تزريق غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر ميانگين درصد توليد تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتي در هفته 46 44
4-4-4 اثر تزريق غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر ميانگين درصد توليد تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتي در هفته 47 45
4-4-5 اثر تزريق غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر ميانگين درصد توليد تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتي در هفته 48 45
4-4-6 اثر تزريق غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر ميانگين درصد توليدتخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتي در هفته 49 45
4-4-7 اثر تزريق غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر ميانگين درصد توليدتخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتي در هفته 50 46
4-4-8 اثر تزريق غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر ميانگين درصد توليدتخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتي در کل دوره آزمايش (50-44 هفتگي) 46
4-5 اثر ورود خروس‌هاي جوان به گله بر ميانگين درصد جوجه‌درآوري گله مرغ مادر گوشتي 46
4-5-1 اثر ورود خروس‌هاي جوان به گله بر ميانگين درصد جوجه‌درآوري گله مرغ مادر گوشتي در هفته 44 47
4-5-2 اثر ورود خروس‌هاي جوان به گله بر ميانگين درصد جوجه‌درآوري گله مرغ مادر گوشتي در هفته 45 47
4-5-3 اثر ورود خروس‌هاي جوان به گله بر ميانگين درصد جوجه‌درآوري گله مرغ مادر گوشتي در هفته 46 47
4-5-4 اثر ورود خروس‌هاي جوان به گله بر ميانگين درصد جوجه‌درآوري گله مرغ مادر گوشتي در هفته 47 47
4-5-5 اثر ورود خروس‌هاي جوان به گله بر ميانگين درصد جوجه‌درآوري گله مرغ مادر گوشتي در هفته 48 48
4-5-6 اثر ورود خروس‌هاي جوان به گله بر ميانگين درصد جوجه‌درآوري گله مرغ مادر گوشتي در هفته 49 48
4-5-7 اثر ورود خروس‌هاي جوان به گله بر ميانگين درصد جوجه‌درآوري گله مرغ مادر گوشتي در هفته 50 48
4-5-8 اثر ورود خروس‌هاي جوان به گله بر ميانگين درصد جوجه‌درآوري گله مرغ مادر گوشتي در کل دوره آزمايش (50-44 هفتگي) 48
4-6 اثر ورود خروس‌هاي جوان به گله بر ميانگين وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتي 49
4-6-1 اثر ورود خروس‌هاي جوان به گله بر ميانگين وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتي در هفته 44 49
4-6-2 اثر ورود خروس‌هاي جوان به گله بر ميانگين وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتي در هفته 45 49
4-6-3 اثر ورود خروس‌هاي جوان به گله بر ميانگين وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتي در هفته 46 49
4-6-4 اثر ورود خروس‌هاي جوان به گله بر ميانگين وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتي در هفته 47 50
4-6-5 اثر ورود خروس‌هاي جوان به گله بر ميانگين وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتي در هفته 48 50
4-6-6 اثر ورود خروس‌هاي جوان به گله بر ميانگين وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتي در هفته 49 50
4-6-7 اثر ورود خروس‌هاي جوان به گله بر ميانگين وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتي در هفته 50 50
4-6-8 اثر ورود خروس‌هاي جوان به گله بر ميانگين وزن تخم‌مرغ گله مرغ مادر گوشتي در کل دوره آزمايش (50-44 هفتگي) 50
4-7 اثر ورود خروس‌هاي جوان به گله بر ميانگين درصد توليد تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتي 51
4-7-1 اثر ورود خروس‌هاي جوان به گله بر ميانگين درصد توليد تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتي در هفته 44 51
4-7-2 اثر ورود خروس‌هاي جوان به گله بر ميانگين درصد توليد تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتي در هفته 45 51
4-7-3 اثر ورود خروس‌هاي جوان به گله بر ميانگين درصد توليد تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتي در هفته 46 52
4-7-4 اثر ورود خروس‌هاي جوان به گله بر ميانگين درصد توليد تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتي در هفته 47 52
4-7-5 اثر ورود خروس‌هاي جوان به گله بر ميانگين درصد توليد تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتي در هفته 48 52
4-7-6 اثر ورود خروس‌هاي جوان به گله بر ميانگين درصد توليد تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتي در هفته 49 53
4-7-7 اثر ورود خروس‌هاي جوان به گله بر ميانگين درصد توليد تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتي در هفته 50 53
4-7-8 اثر ورود خروس‌هاي جوان به گله بر ميانگين درصد توليد تخم‌مرغ هفته گله مرغ مادر گوشتي در کل دوره آزمايش (50-44 هفتگي) 53
فصل پنجم: بحث
5-1 بحث و نتيجه گيري 62
5-2 عوارض مصرف طيور هورموني براي انسان 63
5-3 مکانيزم تاثير تستوسترون 63
5-4 تنظيم اسپرماتوژنز 64
5-5 کنترل اسپرماتوژنز 64
5-6 کاهش وزن تخم مرغ 65
5-7 تاثير اسپايکينگ 65
5-8 مقايسه تزريق با دوزهاي مختلف 65
5-9 تاثير تستوسترون بر وزن خروسها 65
نتيجه گيري : 66
پيشنهادات : 66
منابع
منابع و ماخذ 68
فهرست جداول
جدول 1-4- مقايسه اثر تزريق غلظت‌هاي مختلف هورمون تستوسترون به خروس‌ها بر ميانگين 54
جدول 2-4- مقايسه اثر تزريق

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *