ل اجرايي پايان نامه من را ياري کردند نهايت سپاسگزاري را دارم.
همچنين از داوران محترم که زحمت بازخواني اين پايان نامه را متقبل شدند، قدرداني مي نمايم.
باشدکه اين خردترين، بخشي از زحمات آنان راسپاس گويد.
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
چکيده…………………………………………………………………………………………………………………………………………
1
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2
اهميت و ضرورت تحقيق
3
اهداف تحقيق
3
فصل اول- کليات
1-1-اندوفيت………………………………………………………………………………………………………………………………
4
1-1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….
4
1-1-2- اکولوژي باکتري هاي اندوفيت…………………………………………………………………………………………..
5
1-2-3- منشاء باکتري هاي اندوفيت………………………………………………………………………………………………
5
1-1-4- نحوه ي ورود باکتري هاي اندوفيت به درون بافت هاي گياهي……………………………………………..
8
1-1-5- حرکت باکتري هاي اندوفيت در بافت هاي گياهي……………………………………………………………….
10
1-1-6 – محل استقرار باکتري هاي اندوفيت……………………………………………………………………………………
11
1-1-7 – تراکم جمعيت باکتري هاي اندوفيت………………………………………………………………………………….
12
1-1-7-1- فاکتورهاي زنده…………………………………………………………………………………………………………..
13
1-1-7-1-1- ميکروارگانيسم هاي همراه با گياه………………………………………………………………………………
13
1-1-7-1-1-1- باکتري ها و قارچ ها…………………………………………………………………………………………….
13
1-1-7-1-1-2- ويروس ها………………………………………………………………………………………………………….
13
1-1-7-1-1-3- نماتد ها……………………………………………………………………………………………………………..
13
1-1-7-1-2- ژنوتيپ گياه……………………………………………………………………………………………………………
14
1-1-7-2- فاکتورهاي غير زنده……………………………………………………………………………………………………
14
1-1-8- اثرات مفيد باکتري هاي اندوفيت گياهي……………………………………………………………………………..
15
1-1-8-1- افزايش رشد گياه…………………………………………………………………………………………………………
15
1-1-8-2- کنترل بيولوژيکي بيمارگرهاي گياهي………………………………………………………………………………
17
1-1-8-3- استفاده ازاندوفيت ها در مهندسي ژنتيک…………………………………………………………………………
17
1-1-8-4- افزايش توليد مواد دارويي توسط گياه…………………………………………………………………………….
17
1-1-9- نحوه ي استفاده از باکتري هاي اندوفيت…………………………………………………………………………….
18
1-2- نعناع فلفلي…………………………………………………………………………………………………………………………
18
1-2-1- ترکيبات………………………………………………………………………………………………………………………….
19
1-2-2- خاستگاه و پراکنش…………………………………………………………………………………………………………..
19
1-2-3- استفاده هاي دارويي…………………………………………………………………………………………………………
19
1-3- مارچوبه……………………………………………………………………………………………………………………………..
19
1-3-1- خاستگاه و پراکنش…………………………………………………………………………………………………………..
20
1-3-2- استفاده هاي دارويي…………………………………………………………………………………………………………
20
1-4- بابونه…………………………………………………………………………………………………………………………………
20
1-4-1- ترکيبات شيميايي…………………………………………………………………………………………………………….
20
1-4-2- خواص دارويي و درماني………………………………………………………………………………………………….
20
1-5- باسيلوس…………………………………………………………………………………………………………………………….
21
1-5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….
21
1-5-2- باسيلوس هاي خاک و ويژگي آنها……………………………………………………………………………………..
24
1-5-3- رنگ آميزي گرم براي تشخيص باسيلوس ها……………………………………………………………………….
24
1-6- قارچ ها………………………………………………………………………………………………………………………………
24
1-6-1- معرفي کلي ماهيت قارچ ها………………………………………………………………………………………………
24
1-6-2- اهميت باليني قارچ ها………………………………………………………………………………………………………
25
1-6-3- بيماري زايي قارچ ها………………………………………………………………………………………………………..
26
1-6-3-1- کنترل بيماري هاي قارچي…………………………………………………………………………………………….
26
1-6-4- معرفي قارچ هاي مورد آزمايش…………………………………………………………………………………………
26
1-6-4-1- آسپرژيلوس هاي بيماري زا…………………………………………………………………………………………..
26
1-6-4-2- فوزاريوم…………………………………………………………………………………………………………………….
27
1-6-4-3- آلترناريا………………………………………………………………………………………………………………………
27
1-6-4-4- موکور………………………………………………………………………………………………………………………..
28
فصل دوم : مروري برمطالعات گذشته
فصل سوم : مواد و روش ها
3-1- تجهيزات و دستگاه ها…………………………………………………………………………………………………………..
33
3-2- انواع و ترکيبات محيط کشت هاي مورد استفاده………………………………………………………………………
34
3-3- نوع مطالعه و روش نمونه گيري…………………………………………………………………………………………….
34
3-4- وسايل نمونه يري……………………………………………………………………………………………………………….
34
3-5- وسايل آزمايشگاهي…………………………………………………………………………………………………………….
34
3-6- انتخاب محيط کشت غربالگري…………………………………………………………………………………………….
34
3-7- جداسازي باکتري هاي اندوفيت از ريشه گياهان دارويي……………………………………………………………
35
3-7-1- خالص سازي کشت هاي باکتريايي…………………………………………………………………………………….
35
3-8- شناسايي مقدماتي جنس و گونه ي جدايه هاي باکتريايي…………………………………………………………..
34
3-8-1- بررسي توانايي رشد در غلظت هاي مختلف Nacl………………………………………………………………
36
3-8-2- بررسي فعاليت آنزيمي………………………………………………………………………………………………………
36
3-8-2-1- فعاليت اوره آزي………………………………………………………………………………………………………….
36
3-8-3- بررسي فعاليت تجزيه اي…………………………………………………………………………………………………..
36
3-8-3-1- تجزيه نشاسته……………………………………………………………………………………………………………..
36
3-9- شناسايي تکميلي(شناسايي مولکولي با روش ريبوتايپينگ)…………………………………………………………
37
3-9-1- شرايط PCR………………………………………………………………………………………………………………….
38
3-9-2- تعيين توالي

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *